Resebestämmelser.

För resorna på denna sida gäller "Allmänna resevillkor för paketresor" av den 2/2 1993 med ändring och tillägg från den 30/8 1994. Dessutom gäller följande bestämmelser.

www.phtravel.se

Anmälan och betalning.

Anmälningsavgiften om 500 kr per person skall vara P & H Travel & Dive AB tillhanda senast 10 dagar efter bokningstillfället. Slutbetalning sker senast 10 dagar innan avresa. Vid slutbetalning levereras alla färdhandlingarna enligt överenskommelse. Redan inbetald anmälningsavgift avdrages vid slutbetalning. Speciella villkor kan gälla för vissa flygbiljetter, för landarrangemang såsom rundturer, liveaboarder (dykkryssningar), gruppresor, charterflyg m.m..


Avbeställning och ändring.

Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresa debiteras anmälningsavgiften om 500 kronor eller vid särskilda arrangemang den inbetalda depositionen. Sker avbeställning inom 30 dagar före avresa gäller regler för resenärens enskilda avbeställningsskydd. Ändringskostnader kan tillkomma vid större ändringar som medför extra arbete. Storaste inga insättningsbonusprodukter från nätet kasinon, integrering av guider, utvärderingar, bonuskod, kampanjer / nyheter å kommentarer kostnad sumarum via rejäla kunder. Särskilda villkor gäller för dykkryssningar, gruppresor och särskilda arrangemang. Vid avbeställning efter slutdatum på slutfaktura ska detta täckas av resenärens enskilda försäkring. Full betalning ska ske till P & H Travel Dive AB. 

Återbetalning är utesluten i de fall då resenären ej infinner sig till avresan på angiven tid eller om frånvaron av för resan nödvändiga dokument, såsom giltigt pass, visum etc. förhindrar resan.

Utöver ovannämnda kostnader tillkommer dessutom vid köp av biljetter typ APEX/SUPERAPEX eller charterbiljetter avbeställningskostnader enligt särskilda regler. Vissa flygbiljetter kan ha andra villkor. Kontrollera vid bokningstillfället.

För dykkryssningar gäller varje enskilt kryssningsbolags vid var tid gällande regler. Dessa kan erhållas vid bokningstillfället.


Avbeställning vid sjukdom, avbeställningsskydd.

Resenären ombesörjer själv avbeställningsskydd genom att teckna egen avbeställningsförsäkring. P & H Travel & Dive AB kan vid önskemål/behov assistera och boka avbeställningsförsäkring genom Gouda reseförsäkringar. Avbeställningsskydd betalas då med handpenningen. Vid tecknande av avbeställningsskydd är kostnaden enligt gällande försäkringsbolags egna vid var tid gällande prislista. Utan avbeställningsskydd utgår ingen ersättning.

För dykkryssningar gäller separata regler avseende avbeställning. Dessa kan erhållas separat på förfrågan vid bokningstillfället .


Reseförsäkring.

Resenären ombesörjer själv reseförsäkringsskydd genom att teckna egen reseförsäkring. P & H Travel & Dive AB kan vid önskemål/behov assistera och boka reseförsäkring genom Gouda reseförsäkringar.

OBS! Vid vanlig sportdykning gäller ibland inte vanliga försäkringar då det anses vara en s.k. högrisksport.

P & H Travel & Dive AB rekommenderar resenären att teckna den mest kompletta försäkringen för dykare D.A.N (Divers Alert Network)


Pass och visum.

Varje resenär måste vara försedd med giltigt pass. Dessutom krävs, till ett flertal länder, visum eller turistkort. Det åligger resenären att själv ta reda på om detta behövs, till aktuellt resmål. Vid nekande till avresa från Sverige eller annat land p.g.a. avsaknad av visum kan inte resebyrån ställas till svars.


Arrangörens ansvar.

1. Arrangören är ansvarig för skada som drabbar resenären om resenären bevisar att arrangören p.g.a. vårdslöshet eller försummelse, brustit i fullgörande av reseavtalet.

Arrangören svarar jämväl för sina anställdas vållande, där de handlat inom ramarna för sina tjänsteåligganden. Vad gäller de företag eller personer, (transportföretag, hotell, inkvarteringsföretag m.m.) vars tjänster arrangören anlitat för resan, svarar arrangören endast inom ramen för ansvarsbestämmelserna under punkt 3. nedan.

2. Arrangören fritar sig helt ansvar för skada som drabbar resenären p.g.a katastrof, strejk eller annan force majeure-karaktär eller p.g.a resenärens egna försummelse.

3. Drabbas resenären av skada som icke bevisligen vållats av arrangören eller någon hos denne anställd personal och som ej heller uppkommit genom händelse av force majeure-karaktär eller på grund av resenärens egna försummelse, åtar sig arrangören ändock att ersätta skadan, där den består i att avtalade prestationer uteblivit eller utförts på ett sätt som från standardsynpunkt är underlägset vad som avtalats. Ersättning för skadan eller skadorna, om fler skador drabbat resenären under samma resa, utgår med sammanlagt högst ett belopp motsvarande det pris resenären betalat för resan. I det fall där arrangören utgivit ersättning enligt denna punkt övertar han, intill beloppet av den utgivna ersättningen, resenärens skadeståndsfordran gentemot den som vållat skadan.

4. Arrangörens skadeståndsanvar enligt punkt 1 och 3 ovan omfattar endast direkt ekonomisk skada. För indirekt skada (följdskada) eller skada av icke ekonomisk art (ideel skada) fritager sig arrangören således från varje ansvar.

5. Flygbolagen påtager sig inget ansvar för resenären så länge dessa ej befinner sig ombord.

6. Arrangören påtar sig ej ansvar för missade flighter utanför Europa där resenären genom att boka så kallade icke genomgående biljetter utan att försäkra sig om minst 24 timmar mellan två separata flygbiljetter missar en anslutning på grund av inställda eller försenade flyg


Resenärens ansvar.

1. Varje resenär är skyldig att ställa sig till efterrättelse av färdledares eller transportföretagets personal för resandets genomförande lämnade anvisningar. Varje resenär är ansvarig för skada förorsakat genom överträdelse av lämnande anvisningar eller föreskrifter.

2. Resenären förbinder sig att respektera ordningsbestämmelserna som gäller för varje hotell, transportmedel, dykcenter etc., att bestrida alla kostnader för eventuell skadegörelse på hotell, transportmedel etc., samt att uppträda så att medresenärer icke störs.

3. Åsidosätter resenären i väsentlig grad något av vad som åligger honom/henne enligt punkt 1. och 2. förbehåller sig arrangören rätten att skilja resenären från resan, respektive förhindra att resenären påbörjar resan. Arrangören äger därtill rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för resan. Har resan påbörjats skall resenären företa hemfärd på egen bekostnad utan att återbetalningsskyldighet föreligger för arrangören.

4. Vid eventuell sjukdom under resan åligger det resenären att själv bestrida alla kostnader i samband med sjukdom såsom kostnader för eventuell läkarvård, sjukhusvistelse, särskild hemtransport etc. Resenär som är medveten om hans hälsotillstånd icke är gott, är skyldig att före anmälan konsultera läkare samt deltager i resa på eget ansvar.

5. Under en dykkryssning gäller kaptenens bestämmelser som slutgiltigt, oavsett tidigare bekräftat. Kapten har rätt att ändra programmets innehåll med hänsyn till samtliga passagerares säkerhet. Faktorer som spelar in kan vara till exempel dyksäkerhet, strömmar, väder och vindförhållanden. Kaptenens beslut kan inte överklagas eller reklameras.

6. Övervikt. Bagage och vikthantering bestäms av flygbolagens och IATAs vid var tid gällande regler.

P & H Travel & Dive AB garanterar ej att flygbolagens regler gäller vid incheckning utan detta är att lösa mellan resenären och flygbolaget. Flygbolaget äger rätt att när som helst ändra viktbestämmelserna och eventuella kostnader åligger det då resenären att själv bekosta.

7. Det åligger varje enskild resenär att själv se till att vara vid god hälsa för dykning. P & H Travel & Dive AB kan inte ställas till svars för eventuellt utebliven dykning på grund av medicinska tillstånd hos den enskilde resenären.


Priser.

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar på grund av valutakursförändring och utländska operatörers ändringar av aktuella prislistor. Endast slutbetalat arrangemang där färdhandlingar skrivits ut garanterar offererat pris.


Försäkringar.

Resenären ombesörjer själv det skydd som denne anser erforderligt. P & H Travel & Dive AB rekommenderar resenären att teckna den mest kompletta försäkringen för dykare D.A.N (Divers Alert Network), samt Gouda reseförsäkringar och avbeställningsskydd.


Reklamation.

Eventuella anmärkningar skall framföras omedelbart till ansvarig färdledning. Anspråk på ersättning skall, för att vinna beaktande, göras inom två månader efter resans slut och skall avfattas skriftligt.


Tvister.

Därest resenären har reklamation att framställa och överenskommelse icke kunnat nås med arrangören har resenären möjlighet att hänskjuta tvistefrågan till Allmänna reklamationsnämnden. Denna består av opartisk ordförande och lika antal representanter för researrangörer och konsumenter.


Arrangör.

P & H Travel & Dive AB svarar ensam för reseprogrammets innehåll.


Resegaranti.

P & H Travel & Dive AB har ställt säkerhet enligt lag till Kammarkollegiet.


Mer information om villkor och om resegarantier kan Du finna på nedanstående länkar:

 

Vi har ordnat resegaranti hos Kammarkollegiet

Att vi har ordnat med resegaranti innebär att du kan få ersättning om någon del av din paketresa eller sammanlänkade researrangemang blir inställd om vi skulle drabbas av insolvens.

Att vi har ordnat med resegaranti betyder att du har rätt till ersättning för den del av paketresan eller sammanlänkade researrangemanget som vi ansvarar för och som inte har fullgjorts.

Kontrollera att vi har ordnat med resegaranti

Länk till: https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/resegaranti/ansok-om-ersattning-ur-resegarantin

Läs mer om resegaranti hos Kammarkollegiet

Länk till: https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/resegaranti/anmal-reseverksamhet


Resegarantins ställs genom Scuba Travel Scandinavia som äger PH Travel till 100%

 

Header

Logga in

Logga in för att få information om din bokade resa.

Nyhetsbrev